St. Petersburg 1923
Dates: July 8 - 24
Note: 2nd USSR championship
Source: Cafferty & Taimanov p.16, Karpov p.532, Soltis p.21
  Opp                          
Player Rom Lev Boh Dus Nen Kub Ily Rab Gri Zub Vil Vig Leb Grand Total
Romanovsky, Peter xxx 0 1 1 0.5 1 0.5 1 1 1 1 1 1 10
Levenfish, Grigory 1 xxx 0.5 1 0 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1 9
Bohatirchuk, Fedor 0 0.5 xxx 0.5 1 0 1 0 0.5 1 1 1 1 7.5
Dus-Chotimirsky, Fedor 0 0 0.5 xxx 1 0.5 1 0.5 1 0 1 1 1 7.5
Nenarokov, Vladimir 0.5 1 0 0 xxx 0 0.5 1 1 1 1 0.5 1 7.5
Kubbel, Arvid 0 0 1 0.5 1 xxx 0 1 0 1 0 1 0.5 6
Ilyin-Zhenevsky, Alexander 0.5 0 0 0 0.5 1 xxx 1 0.5 0 0.5 0.5 1 5.5
Rabinovich, Ilya 0 0 1 0.5 0 0 0 xxx 1 1 1 1 0 5.5
Grigoriev, Nikolay 0 0 0.5 0 0 1 0.5 0 xxx 1 1 0.5 0.5 5
Zubarev, Nikolay 0 0.5 0 1 0 0 1 0 0 xxx 0.5 1 0 4
Vilner, Yakov 0 0.5 0 0 0 1 0.5 0 0 0.5 xxx 0 1 3.5
Vigodchikov, Konstantin 0 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 1 xxx 0.5 3.5
Lebedev, Sergey 0 0 0 0 0 0.5 0 1 0.5 1 0 0.5 xxx 3.5
Grand Total 2 3 4.5 4.5 4.5 6 6.5 6.5 7 8 8.5 8.5 8.5 78
Verified: 6/17/2008
Confidence level: 4
2007 The Chess Library