Milan 1926
Dates: October 2- 13
Note:
Source: Di Felice p.146, C. Sericano file
  Opp                    
Player Sac Pad Ros Mon Sin Pat Sei Ras Hel Sta Grand Total
Sacconi, Antonio xxx 0.5 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 7
Padulli, Giuseppe 0.5 xxx 0 0.5 1 1 0.5 1 1 1 6.5
Rosselli del Turco, Stefano 0.5 1 xxx 0 1 0.5 0.5 1 1 1 6.5
Monticelli, Mario 0 0.5 1 xxx 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 5.5
Singer, Leone 0 0 0 0.5 xxx 0.5 1 0.5 1 1 4.5
Patay, Gyula 0 0 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 1 4
Seitz, Jakob 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 xxx 0.5 1 0 4
Rastrelli, Alberto 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 2.5
Hellmann, Ernesto 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0 0.5 xxx 0.5 2.5
Stalda, Giuseppe 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0.5 xxx 2
Grand Total 2 2.5 2.5 3.5 4.5 5 5 6.5 6.5 7 45
Verified: 9/22/2009
Confidence level: 3
2009 The Chess Library