Buenos Aires 1931
Dates: Sept 17 - Oct 29
Note: Argentina Championship
Source: E. Bauza Mercere
  Opp                                      
Player Bol Vil Reb Fen Lyn Nog Cri Gra Iba Pal Hol Ili Mol Fal Fer Pia De Ipa Mad Grand Total
Bolbochan, Jacobo xxx 0.5 1 0.5 0.5 1 0 1 1 1 0.5 1 1 0.5 1 1 1 1 1 14.5
Villegas, Benito 0.5 xxx 0.5 0 1 1 0.5 0 0.5 1 1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 1 1 12.5
Rebizzo, Cayetano 0 0.5 xxx 0.5 1 1 1 0 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0 1 12
Fenoglio, Virgilio 0.5 1 0.5 xxx 1 0 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 0 1 1 1 1 11.5
Lynch, Julio 0.5 0 0 0 xxx 0.5 1 0.5 1 0.5 0 0.5 1 1 1 1 1 1 1 11.5
Nogues Acuna, A. 0 0 0 1 0.5 xxx 0 1 1 1 1 1 0.5 1 1 0 1 1 0.5 11.5
Cristia, Jose M. 1 0.5 0 0.5 0 1 xxx 1 0 0.5 1 0 0 1 0.5 1 1 1 1 11
Grau, Roberto 0 1 1 0 0.5 0 0 xxx 0 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 1 1 1 10.5
Ibanez, Enrique 0 0.5 0 0.5 0 0 1 1 xxx 0 1 0.5 1 1 0 1 1 1 1 10.5
Palau, Luis 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 1 xxx 0 0.5 1 1 0.5 1 1 1 1 10
Holtey, Guillermo 0.5 0 0 0.5 1 0 0 0.5 0 1 xxx 0.5 0 0 1 1 1 1 1 9
Iliesco, Juan 0 0 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 1 0 0 0.5 1 1 8.5
Molina, Julio 0 0 0.5 0 0 0.5 1 0 0 0 1 0.5 xxx 0.5 1 0 1 1 1 8
Falcon, Enrique 0.5 0.5 0.5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 xxx 0 1 1 1 0.5 7.5
Fernandez Coria, V. 0 0.5 0 1 0 0 0.5 0 1 0.5 0 1 0 1 xxx 0.5 0 0 1 7
Piazzini, Luis 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0 0 0 1 1 0 0.5 xxx 0.5 1 1 6.5
De Witt, Rodolfo 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 1 0.5 xxx 1 1 5
Ipata, Pedro 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 xxx 0 2
Maderna, Carlos 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 1 xxx 2
Grand Total 3.5 5.5 6 6.5 6.5 6.5 7 7.5 7.5 8 9 9.5 10 11 11 12 13 16 16 171
Verified:
Confidence level:
2007 The Chess Library