Hastings 1937-38
Dates: December 28 - January 6
Note:
Source: Di Felice p.151, C. Sericano file
  Opp                    
Player Res Ale Ker Fin Flo Mik Tho Tyl Fai Tho Grand Total
Reshevsky, Samuel xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 7
Alexander, Conel 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 1 1 6.5
Keres, Paul 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 1 1 0.5 1 1 6.5
Fine, Reuben 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 1 0.5 0.5 1 1 6
Flohr, Salo 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 0 1 1 1 1 6
Mikenas, Vladas 0 0 0 0 1 xxx 1 1 1 1 5
Thomas, George 0 0.5 0 0.5 0 0 xxx 0.5 0.5 1 3
Tylor, Theodore 0 0 0.5 0.5 0 0 0.5 xxx 1 0.5 3
Fairhurst, William 0 0 0 0 0 0 0.5 0 xxx 0.5 1
Thomas, Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 xxx 1
Grand Total 2 2.5 2.5 3 3 4 6 6 8 8 45
Verified: 10/29/2009
Confidence level: 3
2009 The Chess Library