Montevideo 1938
Dates: March 7 - 25
Note:
Source: E. Bauza Mercere, Di Felice p.190, Caparos p.236
  Opp                              
Player Ale Gui Fen Sil Gra Mad Cru Flo Tro Oli Bal Sal Can Let Rot Ben Grand Total
Alekhine, Alexander xxx 0.5 1 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 13
Guimard, Carlos 0.5 xxx 1 1 0.5 0 1 1 0 1 1 1 0.5 1 1 1 11.5
Fenoglio, Virgilio 0 0 xxx 0 1 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 1 1 1 1 10.5
Silva Rocha, Adhemar 0 0 1 xxx 1 1 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 9.5
Grau, Roberto 0 0.5 0 0 xxx 1 0.5 1 0.5 0 1 1 0.5 1 1 1 9
Maderna, Carlos 0.5 1 0 0 0 xxx 1 0 0.5 1 0.5 1 1 0.5 1 1 9
Cruz, Walter 0.5 0 0 0.5 0.5 0 xxx 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 1 1 8
Flores, Rodrigo 0 0 0.5 0 0 1 0.5 xxx 0 1 0.5 0.5 1 0.5 1 1 7.5
Trompowsky, Octavio 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 xxx 0.5 1 0.5 0 0.5 0 0 7
Olivera, Alfredo 0.5 0 0 0.5 1 0 0 0 0.5 xxx 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 6.5
Balparda, Julio C. 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 xxx 1 0.5 1 0 1 5.5
Salles de Oliveira, Antonio 0 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 xxx 0.5 0.5 1 0 5
Canepa, Jose 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0 1 0 0.5 0.5 xxx 0.5 0 1 5
Letelier, Rene 0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 xxx 0.5 1 5
Rotunno, Ernesto 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 1 0 1 0.5 xxx 0.5 4.5
Bensadon, Rafael 0 0 0 0.5 0 0 0 0 1 0.5 0 1 0 0 0.5 xxx 3.5
Grand Total 2 3.5 4.5 5.5 6 6 7 7.5 8 8.5 9.5 10 10 10 10.5 11.5 120
Verified: 5/27/2008
Confidence level: 4
2008 The Chess Library