Montevideo 1941
Dates:
Note:
Source: E. Bauza Mercere
  Opp                      
Player Eli Luc Eng Ros Bal Rou Can Isa Led Lie Oli Pon Grand Total
Eliskases xxx 1 0.5 1 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 9.5
Luckis 0 xxx 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 0.5 1 1 8
Engels 0.5 0.5 xxx 0.5 1 0.5 1 1 0 1 0.5 0.5 7
Rossetto 0 0 0.5 xxx 0.5 1 1 1 1 0 1 1 7
Balparda 0.5 0.5 0 0.5 xxx 0.5 1 1 1 0 0 0.5 5.5
Roux Cabral 0.5 0 0.5 0 0.5 xxx 0 0.5 1 1 0 1 5
Canepa J. 0 0.5 0 0 0 1 xxx 1 0.5 1 0 0.5 4.5
Isain 0 0 0 0 0 0.5 0 xxx 1 1 1 1 4.5
Ledesma 0 0 1 0 0 0 0.5 0 xxx 1 1 0.5 4
Liebstein 0 0.5 0 1 1 0 0 0 0 xxx 1 0.5 4
Olivera A. 0 0 0.5 0 1 1 1 0 0 0 xxx 0.5 4
Pons 0 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 xxx 3
Grand Total 1.5 3 4 4 5.5 6 6.5 6.5 7 7 7 8 66
Verified:
Confidence level:
2006 The Chess Library