Venice 1948
Dates: October 4 - 17
Note:
Source: Di Felice p.194, C. Sericano file
  Opp                            
Player Naj Bar Can Euw Cas Tar Lok Gro Sza Opo Mon Fle Pri Giu Grand Total
Najdorf, Miguel xxx 0.5 1 0.5 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 11.5
Barcza, Gedeon 0.5 xxx 1 0.5 1 0 1 1 1 1 0.5 0 1 1 9.5
Canal, Esteban 0 0 xxx 1 0.5 0.5 1 1 0.5 1 1 1 1 1 9.5
Euwe, Max 0.5 0.5 0 xxx 0 1 0.5 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 8
Castaldi, Vincenzo 0 0 0.5 1 xxx 0.5 0 0 1 1 1 1 1 0.5 7.5
Tartakover, Saviely 0 1 0.5 0 0.5 xxx 1 0 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 7
Lokvenc, Josef 0.5 0 0 0.5 1 0 xxx 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0.5 7
Grob, Henry 0 0 0 0 1 1 0.5 xxx 0 0.5 1 1 0 1 6
Szabados, Eugenio 0 0 0.5 0 0 0.5 0.5 1 xxx 0.5 0 0.5 1 0 4.5
Opocensky, Karel 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 1 4.5
Monticelli, Mario 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 1 0.5 xxx 1 0 1 4.5
Fletzer, Gino 0 1 0 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0.5 0 xxx 0.5 0.5 4
Primavera, Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 1 0.5 xxx 1 4
Giustolisi, Alberto 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0 0.5 0 xxx 3.5
Grand Total 1.5 3.5 3.5 5 5.5 6 6 7 8.5 8.5 8.5 9 9 9.5 91
Verified: 3/28/2011
Confidence level: 3
2009 The Chess Library