Santa Fe 1960
Dates:
Note:
Source: E. Bauza Mercere
  Opp                
Player Sza Tai Gli Kor Cas Ros Cas Kle Grand Total
Szabo xxx 1 0.5 0.5 0.5 1 1 1 5.5
Taimanov 0 xxx 1 1 1 0.5 1 1 5.5
Gligoric 0.5 0 xxx 0.5 1 1 1 1 5
Kortchnoi 0.5 0 0.5 xxx 0.5 1 1 1 4.5
Casas F. 0.5 0 0 0.5 xxx 1 0.5 0 2.5
Rossetto 0 0.5 0 0 0 xxx 0.5 1 2
Casabella 0 0 0 0 0.5 0.5 xxx 0.5 1.5
Klein 0 0 0 0 1 0 0.5 xxx 1.5
Grand Total 1.5 1.5 2 2.5 4.5 5 5.5 5.5 28
Verified:
Confidence level:
2006 The Chess Library