Rostov on Don 1962
Dates: May 28 - June 2
Note: RSFSR - Bulgaria Team match
Source: Shakmatna Misl 6/1962 p.99, Shakmatny Ezhegodnik 1961 pg. 83
               
RSFSR Rd 1 Rd 2 Total Bulgaria Rd 1 Rd 2 Total  
Kholmov 0 0 0 Padevsky 1 1 2
Nezhmetdinov 1 0.5 1.5 Tringov 0 0.5 0.5
Lutikov 0.5 1 1.5 Minev 0.5 0 0.5
Antoshin 1 0.5 1.5 Popov L 0 0.5 0.5
Lein 0.5 1 1.5 Kolarov 0.5 0 0.5
Krogius 0.5 0.5 1 Radulov 0.5 0.5 1
Ilivitsky 0.5 0.5 1 Prakhov 0.5 0.5 1
Shestoperov 1 0.5 1.5 Filipov 0 0.5 0.5
Kozlovskaya 1 1 2 Asenova 0 0 0
Skegina 1 0.5 1.5 Boneva 0 0.5 0.5
  Team Total 13   Team Total 7
Verified: 9/14/2007
Confidence level: 5
2007 The Chess Library