Kiev 1964
Dates: May 18 - 21
Note: Bulgaria - Ukraine Team match
Source: Shakmatna Misal 6/1964 p.83; Shakmaty Bulletin 9/1964 p.272
               
Ukraine Rd 1 Rd 2 Total Bulgaria Rd 1 Rd 2 Total
Bannik 0.5 0.5 1 Kolarov 0.5 0.5 1
Sakharov 0.5 0.5 1 Popov L 0.5 0.5 1
Yukhtman 1 0.5 1.5 Bobotsov 0 0.5 0.5
Nikolaevsky 1 0 1 Minev 0 1 1
Shianovsky 0.5 1 1.5 Stefanov 0.5 0 0.5
Kogan 0.5 0.5 1 Prakhov 0.5 0.5 1
Berezhnoy 0.5 0.5 1 Bobekov 0.5 0.5 1
Zhidkov 0.5 0.5 1 Neikirkh 0.5 0.5 1
Idelchik 1 0.5 1.5 Ivanova 0 0.5 0.5
Andreeva 0 0.5 0.5 Todorova 1 0.5 1.5
  Team Total 11   Team Total 9
Verified: 12/24/2007
Confidence level: 4
2007 The Chess Library