Sofia 1967
Dates: May 14 - 16
Note: Bulgaria-Ukraine Team match
Source: Shakmatna Misl 7/1967 p.97
               
Bulgaria Rd 1 Rd 2 Total Ukraine Rd 1 Rd 2 Total
Minev 0 0.5 0.5 Gufeld 1 0.5 1.5
Bobotsov 1 0 1 Nikolaevsky 0 1 1
Tringov 0.5 0.5 1 Zhidkov 0.5 0.5 1
Padevsky 0.5 0.5 1 Tukmakov 0.5 0.5 1
Popov L 0.5 0.5 1 Shianovsky 0.5 0.5 1
Kolarov 0.5 0 0.5 Lazarev 0.5 1 1.5
Spiridonov 0.5 0 0.5 Levin 0.5 1 1.5
Radulov 0.5 0 0.5 Platonov 0.5 1 1.5
Asenova 0 - 0 Idelchik 1 - 1
Asenova - 0 0 Vapnichnaya - 1 1
Ivanova 0 0 0 Shul 1 1 2
  Team Total 6   Team Total 14
Verified: 12/6/2007
Confidence level: 4
2007 The Chess Library