Budapest 1969
Dates: April 23 - 29
Note: Budapest-Sofia Team match. Played in sets of round robin events.
Source: Magyar Sakkelet 5/1969 p.83-88
  Opp                        
Player Spiridonov Radulov Bobotsov Kolarov Minev Spasov Pantaleev Orev Asenova Troianska Velikov Ermenkov Budapest Total
Forintos 1 1 1 0.5                 3.5
Barcza 0 1 0.5 1                 2.5
Portisch 0 1 -- 0.5                 1.5
Lengyel 0.5 0.5 0 0.5                 1.5
Haag -- -- 0.5 --                 0.5
Csom         0.5 1 1 1         3.5
Dely         0.5 1 0.5 0         2
Honfi         0 1 0.5 1         2.5
Tompa         1 0 1 0         2
Ivanka                 1 1.5     2.5
Veroci                 1.5 1     2.5
Adorjan                     0.5 1.5 2
Sax                     1.5 1 2.5
Sofia Total 2.5 0.5 2 1.5 2 1 1 2 1.5 1.5 2 1.5 19 Sofia
29 Budapest
Round 1          
Budapest   Sofia  
Forintos 1 Spiridonov 0
Barcza 1 Radulov 0
Haag 0.5 Bobotsov 0.5
Lengyel 0.5 Kolarov 0.5
Csom 0.5 Minev 0.5
Dely 1 Spasov 0
Honfi 0.5 Pantaleev 0.5
Tompa 0 Orev 1
Ivanka 0 Asenova 1
Veroci 0.5 Troianska 0.5
Adorjan 0 Velikov 1
Sax 1 Ermenkov 0
Team Total 6.5 Team Total     5.5
Round 2          
Budapest   Sofia  
Portisch 0 Spiridonov 1
Lengyel 0.5 Radulov 0.5
Forintos 1 Bobotsov 0
Barcza 1 Kolarov 0
Honfi 0 Minev 1
Tompa 0 Spasov 1
Csom 1 Pantaleev 0
Dely 0 Orev 1
Ivanka 1 Asenova 0
Veroci 0.5 Troianska 0.5
Adorjan 0.5 Velikov 0.5
Sax 0 Ermenkov 1
Team Total 5.5 Team Total     6.5
Round 3          
Budapest   Sofia  
Barcza 0 Spiridonov 1
Portisch 1 Radulov 0
Lengyel 0 Bobotsov 1
Forintos 0.5 Kolarov 0.5
Dely 0.5 Minev 0.5
Honfi 1 Spasov 0
Tompa 1 Pantaleev 0
Csom 1 Orev 0
Veroci 1 Asenova 0
Ivanka 1 Troianska 0
Sax 0.5 Velikov 0.5
Adorjan 1 Ermenkov 0
Team Total 8.5 Team Total     3.5
Round 4          
Budapest   Sofia  
Lengyel 0.5 Spiridonov 0.5
Forintos 1 Radulov 0
Barcza 0.5 Bobotsov 0.5
Portisch 0.5 Kolarov 0.5
Tompa 1 Minev 0
Csom 1 Spasov 0
Dely 0.5 Pantaleev 0.5
Honfi 1 Orev 0
Veroci 0.5 Asenova 0.5
Ivanka 0.5 Troianska 0.5
Sax 1 Velikov 0
Adorjan 0.5 Ermenkov 0.5
Team Total 8.5 Team Total     3.5
Verified: 11/19/2008
Confidence level: 4
2008 The Chess Library