Tbilisi 1978
Dates: December 1 - 27
Note: 46th USSR championship
Source: Cafferty & Taimanov p.179, Karpov p.580, Chess Library archive file
  Opp                                    
Player Tal Tse Pol Geo Bel Gel Rom Sve Kas Bag Gul Mak Tim Mik Raz Tuk Dor Kuz Grand Total
Tal, Mikhail xxx 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1 1 11
Tseshkovsky, Vitaly 0.5 xxx 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0 1 0.5 1 1 0.5 1 0.5 11
Polugaevsky, Lev 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 1 1 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 10
Georgadze, Tamaz 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 9.5
Beliavsky, Alexander 0 0 0.5 0.5 xxx 0.5 1 0.5 0 0.5 1 0.5 1 0 0.5 1 0.5 1 9
Geller, Efim 0.5 0.5 0 0.5 0.5 xxx 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 9
Romanishin, Oleg 0.5 0.5 0 0.5 0 0 xxx 0 0.5 1 1 0.5 1 1 0.5 1 1 0 9
Sveshnikov, Evgeny 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 xxx 0.5 1 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9
Kasparov, Garri 0.5 0 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.5 1 1 8.5
Bagirov, Vladimir 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8
Gulko, Boris 0.5 1 0.5 0 0 0.5 0 1 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 8
Makarichev, Sergey 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 8
Timoshchenko, Gennady 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 1 0.5 0.5 0.5 xxx 0 0.5 1 0.5 0.5 8
Mikhalchishin, Adrian 0 0 0.5 0.5 1 0 0 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 xxx 0.5 0 0.5 0.5 7.5
Razuvaev, Yury 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0 7.5
Tukmakov, Vladimir 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 xxx 0.5 0.5 7.5
Dorfman, Iosif 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 1 6.5
Kuzmin, Gennady 0 0.5 0 0.5 0 0 1 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0 xxx 6
Grand Total 6 6 7 7.5 8 8 8 8 8.5 9 9 9 9 9.5 9.5 9.5 10.5 11 153
Verified: 7/2/2008
Confidence level: 4
2008 The Chess Library