Minsk 1979
Dates: November 29 - December 27
Note: 47th USSR championship
Source: Cafferty & Taimanov p.183, Karpov p.578, Chess Library archive file
  Opp                                    
Player Gel Yus Bal Kas Geo Kup Mak Vag Ler Bel Raz Ras Rom Dol Tal Sve Ani Tse Grand Total
Geller, Efim xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 1 11.5
Yusupov, Artur 0.5 xxx 0.5 0 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0.5 0 10.5
Balashov, Yury 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 1 10
Kasparov, Garri 0.5 1 0.5 xxx 1 1 0.5 1 0 0 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0 0.5 10
Georgadze, Tamaz 0.5 0 0.5 0 xxx 1 0.5 1 0.5 0 1 0.5 0 1 1 0.5 0.5 1 9.5
Kupreichik, Victor 0.5 0 0.5 0 0 xxx 0 1 1 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0 1 1 9.5
Makarichev, Sergey 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 xxx 0 1 0 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 9.5
Vaganian, Rafael 0.5 0 0.5 0 0 0 1 xxx 1 0.5 0 0.5 1 0.5 1 1 1 0.5 9
Lerner, Konstantin 0 0.5 0.5 1 0.5 0 0 0 xxx 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 8.5
Beliavsky, Alexander 0 0.5 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0 xxx 0.5 0 0 0 0 1 1 0.5 8
Razuvaev, Yury 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 1 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 8
Rashkovsky, Nukhim 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 1 0.5 xxx 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 8
Romanishin, Oleg 0 0 0 0.5 1 0 0.5 0 0.5 1 0.5 0.5 xxx 1 1 0.5 0 1 8
Dolmatov, Sergey 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0 1 0 1 0 xxx 0.5 1 1 0.5 7.5
Tal, Mikhail 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 1 0.5 0.5 0 0.5 xxx 0 1 1 7.5
Sveshnikov, Evgeny 0.5 0 0.5 0 0.5 1 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 1 xxx 1 0.5 7
Anikaev Yury 0 0.5 0 1 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 1 0 0 0 xxx 0.5 5.5
Tseshkovsky, Vitaly 0 1 0 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 xxx 5.5
Grand Total 5.5 6.5 7 7 7.5 7.5 7.5 8 8.5 9 9 9 9 9.5 9.5 10 11.5 11.5 153
Verified: 7/2/2008
Confidence level: 4
2008 The Chess Library