Vilnius 1980
Dates: December 25 - January 21
Note: 48th USSR championship
Source: Cafferty & Taimanov p.186, Karpov p.576, Chess Library archive file
  Opp                                    
Player Bel Psa Bal Rom Yus Kup Dol Tse Kuz Vag Vas Ras Mak Gel Geo Lpu Raz Che Grand Total
Beliavsky, Alexander xxx 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 1 1 10.5
Psakhis, Lev 1 xxx 0 0.5 1 0 0.5 0.5 1 0 1 1 0.5 0.5 1 1 1 0 10.5
Balashov, Yury 0.5 1 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 10
Romanishin, Oleg 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 1 0.5 1 1 10
Yusupov, Artur 0.5 0 0.5 0.5 xxx 1 0.5 0.5 0 1 0.5 0 0.5 1 1 0.5 1 1 10
Kupreichik, Victor 1 1 0.5 0 0 xxx 0 1 0.5 0.5 1 0 0.5 0 1 0.5 1 1 9.5
Dolmatov, Sergey 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 xxx 0 1 0.5 1 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 1 9.5
Tseshkovsky, Vitaly 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 xxx 0.5 0.5 1 0.5 0 1 1 0.5 1 0.5 9.5
Kuzmin, Gennady 0 0 0.5 0.5 1 0.5 0 0.5 xxx 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 9.5
Vaganian, Rafael 0.5 1 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 xxx 0 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 9
Vasiukov, Evgeny 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 1 xxx 0.5 0.5 1 0.5 1 1 1 8.5
Rashkovsky, Nukhim 0 0 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 8.5
Makarichev, Sergey 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 1 1 0 0 0.5 0.5 xxx 0.5 0 0.5 0.5 0.5 7.5
Geller, Efim 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 xxx 0.5 0 0.5 0 6.5
Georgadze, Tamaz 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0.5 1 0.5 xxx 1 0.5 1 6.5
Lputian, Smbat 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 1 0 xxx 0 0.5 6
Razuvaev, Yury 0 0 0.5 0 0 0 1 0 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 xxx 1 6
Chekhov, Valery 0 1 0.5 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 1 0.5 1 0 0.5 0 xxx 5.5
Grand Total 6.5 6.5 7 7 7 7.5 7.5 7.5 7.5 8 8.5 8.5 9.5 10.5 10.5 11 11 11.5 153
Verified: 7/2/2008
Confidence level: 4
2008 The Chess Library