Frunze 1981
Dates: November 27 - December 22
Note: 49th USSR championship
Source: Cafferty & Taimanov p.189, Karpov p.577, Chess Library archive file
  Opp                                    
Player Kas Psa Rom Gav Tuk Agz Bel Dor Yus Dol Kup Sve Tse Yud Gul Kuz Tim Mik Grand Total
Kasparov, Garri xxx 0 0.5 1 1 0.5 1 1 1 1 0.5 0.5 1 1 0 0.5 1 1 12.5
Psakhis, Lev 1 xxx 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0 0.5 1 0.5 0.5 1 1 0.5 1 1 12.5
Romanishin, Oleg 0.5 0 xxx 0.5 0.5 1 1 0 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0 1 1 1 10
Gavrikov, Victor 0 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 9.5
Tukmakov, Vladimir 0 0 0.5 0.5 xxx 0 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 9.5
Agzamov, Georgy 0.5 0.5 0 0.5 1 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 1 0 1 0.5 1 0 9
Beliavsky, Alexander 0 0 0 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 1 0.5 0 0.5 1 1 1 1 0.5 0.5 9
Dorfman, Iosif 0 0.5 1 0 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 8.5
Yusupov, Artur 0 1 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 xxx 0 1 0 1 1 0.5 1 0 1 8.5
Dolmatov, Sergey 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 xxx 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0.5 0.5 8
Kupreichik, Victor 0.5 0 0.5 1 0 1 1 1 0 0.5 xxx 0 0 0 1 0.5 0.5 0.5 8
Sveshnikov, Evgeny 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0 1 0.5 1 xxx 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 8
Tseshkovsky, Vitaly 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0.5 1 1 xxx 0.5 1 0 0.5 1 8
Yudasin, Leonid 0 0 0.5 0 0 1 0 0.5 0 1 1 0 0.5 xxx 1 0.5 1 0.5 7.5
Gulko, Boris 1 0 1 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0 xxx 1 1 0.5 6.5
Kuzmin, Gennady 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0.5 1 0.5 0 xxx 0 1 6.5
Timoshchenko, Gennady 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 1 xxx 0.5 6
Mikhalchishin, Adrian 0 0 0 0.5 0 1 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 xxx 5.5
Grand Total 4.5 4.5 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5 9 9 9 9 9.5 11 11 11 12 153
Verified: 7/2/2008
Confidence level: 4
2008 The Chess Library