Kiev 1986
Dates: April 2 - 28
Note: 53rd USSR championship
Source: Cafferty & Taimanov p.202, Karpov p.572, Soltis p.396
  Opp                                    
Player Tse Mal Ein Ler Bal Gav Bar Ras Yud Gur Dol Kha Lpu Bel Azm Yak Sma Dvo Grand Total
Tseshkovsky, Vitaly xxx 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0 1 0.5 1 1 11
Malaniuk, Vladimir 0.5 xxx 1 0 0.5 0.5 1 1 0.5 0 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0 1 10
Eingorn, Viacheslav 0.5 0 xxx 0.5 0.5 1 0 1 0.5 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10
Lerner, Konstantin 0 1 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0 10
Balashov, Yury 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 1 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0.5 10
Gavrikov, Victor 0.5 0.5 0 0.5 0 xxx 1 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 0.5 1 10
Bareev, Evgeny 0 0 1 0.5 0.5 0 xxx 0 1 1 0.5 1 1 1 0 0.5 1 1 10
Rashkovsky, Nukhim 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 1 xxx 0 0.5 1 0.5 0 0.5 1 0.5 1 1 9
Yudasin, Leonid 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0 1 xxx 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0 0.5 1 0.5 8.5
Gurevich, Mikhail 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 xxx 0.5 0 0 1 1 1 0 1 8.5
Dolmatov, Sergey 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 8
Khalifman, Alexander 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 1 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8
Lputian, Smbat 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0 1 0 1 0.5 0.5 xxx 1 1 0.5 0.5 0 7.5
Beliavsky, Alexander 1 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0 xxx 0.5 1 1 1 7.5
Azmaiparashvili, Zureb 0 0.5 0.5 0 0.5 1 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0.5 xxx 0.5 0.5 0 7
Yakovich, Yury 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 xxx 1 0 6
Smagin, Sergey 0 1 0.5 0 0 0.5 0 0 0 1 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 xxx 1 6
Dvoiris, Semen 0 0 0.5 1 0.5 0 0 0 0.5 0 0.5 0 1 0 1 1 0 xxx 6
Grand Total 6 7 7 7 7 7 7 8 8.5 8.5 9 9 9.5 9.5 10 11 11 11 153
Verified: 7/2/2008
Confidence level: 4
2008 The Chess Library