Minsk 1987
Dates: March 3 - 29
Note: 54th USSR championship
Source: Cafferty & Taimanov p.205, Karpov p.572
  Opp                                    
Player Bel Sal Ehl Ein Che Yus Dol Kup Lpu Psa Tuk Bar Gav Mal Ras Kha Gur Tse Grand Total
Beliavsky, Alexander xxx 0.5 0.5 1 1 0 1 0.5 1 0.5 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0.5 1 11
Salov, Valery 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1 0 0 1 0.5 1 1 0.5 11
Ehlvest, Jaan 0.5 0.5 xxx 0.5 0 0 0 1 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 10.5
Eingorn, Viacheslav 0 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 1 1 10.5
Chernin, Alexander 0 0.5 1 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 0 0.5 0.5 10
Yusupov, Artur 1 0 1 0.5 0.5 xxx 1 0 1 0.5 0 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 10
Dolmatov, Sergey 0 0 1 0.5 0.5 0 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 1 1 1 1 0.5 9.5
Kupreichik, Victor 0.5 0.5 0 0 0.5 1 0.5 xxx 0 1 1 0 0.5 0 1 0.5 1 1 9
Lputian, Smbat 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 xxx 0 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 9
Psakhis, Lev 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 xxx 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 9
Tukmakov, Vladimir 0.5 0 0 0.5 0 1 0.5 0 0.5 0.5 xxx 1 1 0.5 1 1 0.5 0.5 9
Bareev, Evgeny 0 1 0 0 0 0.5 1 1 0 0 0 xxx 1 0.5 1 1 0.5 0.5 8
Gavrikov, Victor 1 1 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.5
Malaniuk, Vladimir 0 0 0 0.5 0 0.5 0 1 0.5 0 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 1 0.5 6.5
Rashkovsky, Nukhim 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 xxx 0.5 1 0.5 6.5
Khalifman, Alexander 0.5 0 0 0.5 1 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 xxx 0 1 6
Gurevich, Mikhail 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 1 xxx 0 5.5
Tseshkovsky, Vitaly 0 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 xxx 5.5
Grand Total 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 8 8 8 8 9 10.5 10.5 10.5 11 11.5 11.5 153
Verified: 7/2/2008
Confidence level: 4
2008 The Chess Library